Stanovy

Čl. 1 Název a sídlo

Název: Blízký soused, z. s.(dále jen „spolek“)
Sídlo: Plzeň

Čl. 2 Statut spolku

1. Spolek je dobrovolný, nezávislý, sdružující členy na základě společného zájmu.
2. Spolek je právnickou osobou.

Čl. 3 Cíl činnosti spolku

Hlavní činnost spolku: volnočasové aktivity pro děti a mládež převážně romského původu ze sociálně vyloučených lokalit na základě křesťanských principů. V návaznosti na práci s dětmi poskytujeme také edukativní a volnočasové aktivity pro celé rodiny.
Vedlejší činnost spolku: vzdělávací aktivity (semináře, kurzy, školení…) pro pracovníky s dětmi (především se sociálně znevýhodněnými dětmi), pronájem nevyužitého majetku tak, aby to nebylo v rozporu s naplňováním cílů spolku.

Čl. 4 Členství

1. Členem spolku mohou být fyzické osoby starší 18 let a právnické osoby, které souhlasí se stanovami a cíli spolku.
2. O přijetí za člena spolku rozhoduje na základě písemné přihlášky valná hromada.
3. Členství vzniká dnem přijetí za člena.
4. Členství zaniká:
      a) vystoupením člena písemným oznámením valné hromadě,
      b) úmrtím člena,
      c) u právnické osoby jejím zrušením,
      d) zrušením členství na základě rozhodnutí valné hromady,
      e) zánikem spolku.
5. Dokladem členství je potvrzení vydané předsedou spolku.

Čl. 5 Práva a povinnosti členů

1. Člen spolku má právo:
      a) účastnit se jednání valné hromady,
      b) volit orgány spolku,
      c) být volen do orgánů spolku,
      d) obracet se na orgány spolku s podněty a stížnostmi a žádat o jejich vyjádření.
2. Člen má povinnosti:
      a) dodržovat stanovy spolku,
      b) aktivně se podílet na plnění cílů spolku,
      c) svědomitě vykonávat funkce v orgánech spolku,
      d) platit členské příspěvky ve výši stanovené valnou hromadou,
      e) dbát na to, aby nebyly poškozovány zájmy a dobré jméno spolku.

Čl. 6 Orgány spolku

1. Orgány spolku jsou:
      a) valná hromada,
      b) předseda.

Čl. 7 Valná hromada

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem spolku.
2. Valnou hromadu tvoří všichni členové spolku.
3. Valnou hromadu svolává spolek podle potřeby, nejméně však jednou ročně. Předseda svolá valnou hromadu vždy, když o to požádá nejméně třetina členů spolku.
4. Valná hromada zejména:
      a) rozhoduje o změnách stanov spolku,
      b) schvaluje úkoly spolku pro příslušné období, výroční zprávu spolku, rozpočet a roční uzávěrku hospodaření,
      c) rozhoduje o přijetí za člena spolku,
      d) rozhoduje o zrušení členství,
      e) rozhoduje o zrušení spolku,
      f) koordinuje činnost spolku.
5. Předseda zastupuje spolek navenek a jedná jeho jménem.
6. Valná hromada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů.
7. Každý člen má jeden hlas. Hlasy všech členů jsou rovné.
8. Valná hromada rozhoduje na základě hlasování. Rozhodnutí je přijato, jestliže pro něj hlasuje prostá většina přítomných členů. Rozhodnutí o změně stanov a o zrušení spolku je přijato, jestliže pro něj hlasují alespoň dvě třetiny všech členů spolku.

Čl. 8 Předseda

1. Předseda naplňuje rozhodnutí valné hromady a zastupuje spolek navenek ve všech záležitostech, jedná jeho jménem, přijímá zaměstnance spolku do pracovního poměru.
2. Předsedu volí valná hromada ze svých členů na funkční období do další valné hromady, tedy maximálně na 2 roky.
3. Předseda je odpovědný za plnění rozhodnutí valné hromady, vedení účetní evidence a plynulý chod spolku.
4. Předseda připravuje podklady pro jednání valné hromady.
5. Předseda je oprávněn zmocnit další osoby k vykonávání úkolů nutných pro zabezpečení chodu spolku.

Čl. 9 Zásady hospodaření

1. Spolek hospodaří s movitým i nemovitým majetkem.
2. Zdroji majetku jsou zejména:
      a) dary a příspěvky právnických a fyzických osob,
      b) výnosy majetku,
      c) členské příspěvky (pokud jsou vybírány),
      d) dotace a granty.
3. Za hospodaření spolku odpovídá předseda spolku, který každoročně předkládá valné hromadě zprávu o hospodaření, včetně účetní uzávěrky.
4. Hospodaření se uskutečňuje podle ročního rozpočtu schváleného valnou hromadou.

Čl. 10 Zánik spolku

1. Spolek zaniká:
      a) dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jinou neziskovou organizací na základě rozhodnutí valné hromady,
      b) rozhodnutím Krajského soudu.
2. Zaniká-li spolek dobrovolným rozpuštěním, rozhodne současně valná hromada o způsobu majetkového vypořádání.

Čl. 11 Závěrečná ustanovení

1. Spolek může na základě rozhodnutí valné hromady vydat organizační a jednací řád spolku.
2. Spolek má právo v souladu s cíli své činnosti obracet se na státní orgány s peticemi.

Registrace provedena dne 2. 11. 2010
Soubory cookie používáme k poskytování funkcí sociálních médií (facebook, twitter a youtube) a analýze naší návštěvnosti. View more
Cookies settings
Souhlasím
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Zásady soukromí a bezpečnosti

Proč používáme cookies?

Soubory cookies a další technologie nám pomáhají zlepšovat naše služby, pomáhají nám analyzovat výkon webu a umožňují nám zobrazovat naše sociální sítě (Facebook, Twitter a Youtube). V nastavení si můžete vybrat, které cookies můžeme používat. Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat.
Save settings
Cookies settings